TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY
 
VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ


I. Khái quát đặc điểm, tình hình:

II. Kết quả thực hiện đề án phát triển công tác xã hội trong ngành y tế.

III. Đánh giá chung:

IV. Đề xuất, kiến nghị: